گلدان عشق

درگیری در محیط کار و رقابت های روزمره نباید مانع آن شود که نیازهای روحی و روانی, جسمی و اقتصادی همسر فراموش شود.

گل عشق شما نیاز به  توجه و آبیاری دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید