کشکـــول مـــادر

یک انسان الهی با ایمان خود و مجموعه ی جهان هستی را آفریده ی پروردگار حکیم میداند او عقیده دارد که آغازش از فیض الهی بود و انجامش نیز بازگشت به سوی خداوند است